තැන තැන හම්බවෙන කෙල්ලොන්ගෙන් කාම ආශ පිරිමැහුවම මේ වගේ වැඩ වෙන්න පුලුවන්
Monday, 10 July 2017 - 08:15 AM
208 views
කාම ආශා නිසා මේ වගේ අමාරුවේනම් වැටෙන්න එපා.