?මත? න?බ? ?ැර යාමත? න?බ? ම??ා ??නත? න??? මා ප?ද?මත? න???
Sunday, 18 June 2017 - 01:19 PM
1972 views
??ත ම?? රැ?ට?නත? ??ැ න??? රැ?ට?න? ??ත?? ද? බ?ර? ?නත? ද?ට??? මා බ?ර? න??? රත?තර? ?දර? ???? ?ලා ??ත ම?? ?ද?ත?න? ?දර? ??? ?ලා මා ?මත? න?බ? ?ැර යාමත? න?බ? ම??ා ??නත? න??? මා ප?ද?මත? න??? ම? ??තට පන ?ා?? ??ට?යම ල??න? මා?? ??ත??? න? න?බ ?ා???ත? ??යා ම??ය? න?බ? ?ාර? මා ර?ටනා තාල? තර?ය?? න? මා?? න?බ ?ා ????දා රත?තර? ?දර? ???? ?ලා ??ත ම?? ?ද?ත?න? ?දර? ??? ?ලා මා ?මත? න?බ? ?ැර යාමත? න?බ? ම??ා ??නත? න??? මා ප?ද?මත? න??? ම? ??ැට න?බ ?ා?? ?ඳ?ල?? න?ය? ?ය? ද?ට??? මා න?බ? ??? ?ා ?දා ම?ය යන?නම? ම?? ?ා?? න??ඩය? මා ??ය තාල? ?ප???ට ර?ද?න?න? න? න?බ? මා රත?තර? ?දර? ???? ?ලා ??ත ම?? ?ද?ත?න? ?දර? ??? ?ලා මා ?මත? න?බ? ?ැර යාමත? න?බ? ම??ා ??නත? න??? මා ප?ද?මත? න??? Hitha mage rawatunath aha nowe rawatune Hithuwa de boru unath dutuwe ma boru nowe Raththaran adare his kala hitha mage Hadawathin adare as kala ma Emath nube hara yamath nube Mewa heenath nowe ma pudumath nowe Me hithata pana wage sitiyama langin mage Hithuwe na nuba kagewath kiya Mekayi nube ware ma rawatana thale tharahak na mage nuba ha kisida Raththaran adare his kala hitha mage Hadawathin adare as kala ma Emath nube hara yamath nube Mewa heenath nowe ma pudumath nowe Me Ahata Nuba Wage Kandulak Noye aye Dutuwe Ma Nubawa ohu Ha eda Miyayannam Mage Ware Nihadayi Ma Giya thale Apassata Ridawanne Naa Nubawa maa Raththaran adare his kala hitha mage Hadawathin adare as kala ma Emath nube hara yamath nube Mewa heenath nowe ma pudumath nowe