ප?ම??තා ???? ප???ත?ත ද?ම?ර?යප??? ??ට? ??ද?ය?? ????ලා ?ැට??ය?යා පඳ?ර?ද? ල????? ප?? ?රන?
Tuesday, 6 June 2017 - 05:39 AM
153 views
ප?ම??තා ???? ප???ත?ත ද?ම?ර?යප??? ??ට? ??ද?ය?? ????ලා ?ැට??ය?යා පඳ?ර?ද? ල????? ප?? ?රන?,Pemwatha Ekka Pinwaththa Dumriyapole Siti Hediyak Ussala Watekeyiya Padurakadi Lingika Pahasa aran