නයනතාරා වික්‍රමආරච්චි වෙඩිතබා ගාතනය කර අත....
Monday, 29 May 2017 - 11:30 PM
130 views
මේ දිනවල ලංකාවේ ජනප්‍රියම නාට්‍ය වන ” දෙවන ඉනිම” නාට්‍යයේ අපි කවුරුත් ආදරය චරිතයක් වන ” නයනතාරා වික්‍රමආරච්චි වෙඩිතබා ගාතනය කර අති බව “මිලිත ලංකාගේ දුරකථන අැමතුමකින් අපට දනුම් දුන්නා… CCTV කැමරාවක සියල්ල සටහන් වී ඇත.. පහත එම විඩියෝව ඇත.. ගාතනය කර අති බව “මිලිත ලංකාගේ දුරකථන අැමතුමකින් අපට දනුම් දුන්නා…