නයනතාරා ?????රම?රච?ච? ??ඩ?තබා ?ාතනය ?ර ?ත....
Monday, 29 May 2017 - 11:30 PM
151 views
ම? ද?න?ල ල??ා?? ජනප??ර?යම නාට??ය ?න ? ද??න ?න?ම? නාට??යය? ?ප? ???ර?ත? ?දරය චර?තය?? ?න ? නයනතාරා ?????රම?රච?ච? ??ඩ?තබා ?ාතනය ?ර ?ත? බ? ??ම?ල?ත ල??ා?? ද?ර?ථන ?ැමත?ම??න? ?පට දන?ම? ද?න?නා? CCTV ?ැමරා?? ??යල?ල ?ට?න? ?? ?ත.. ප?ත ?ම ??ඩ?යෝ? ?ත.. ?ාතනය ?ර ?ත? බ? ??ම?ල?ත ල??ා?? ද?ර?ථන ?ැමත?ම??න? ?පට දන?ම? ද?න?නා?