ශ?? ?න?ජල?නාත? ??තය?? ?ඳ?ා න?ර??ත ප?න?නය?
Saturday, 20 May 2017 - 06:24 AM
176 views
Heena Gaane | Ruvin Maladeniya | Official Trailer Artist | Ruvin Maladeniya Melody & Composed | Diran Wijayasinghe Lyrics | Shehan Galahitiyawa Visual Director | Megha Kavinda Colombage DOP | Rangana S. Bandara Editor | Mega Kavinda Colombage Mixed & Mastered | Vinodh Melpitiya ( at Music Oven ) Colorist | Mega Kavinda Colombage ( ICA )